[30-Jul-2023 02:23:34 UTC] PHP Fatal error: Class 'ADODB_mysql' not found in /home2/wielgosz/public_html/include/classes/mdb.php on line 23 Projekty : Wielgosz Drzwi

Projekty

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Rzeczypospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, PARP - Grupa PFR.

 

Zakład Stolarski Roman Wielgosz realizuje projekt pn. „Wdrożenie rozwiązań zautomatyzowanych, zrobotyzowanych i cyfrowych, w procesach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych w firmie Zakład Stolarski Roman Wielgosz, jako element transformacji do Przemysłu 4.0” Nr FEPW.01.02-IP.01-0019/23.

 

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

 

Celem projektu jest wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora MŚP: „ZAKŁAD STOLARSKI Roman Wielgosz” poprzez inwestycje produkcyjne. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie przeznaczone na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Wsparcie będzie obejmowało realizację planu inwestycyjnego przedsiębiorstwa na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów obejmujące przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej w przedsiębiorstwie, w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń.

 

Efektem realizacji projektu będzie rozwój przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0 mającym na celu poprawę obecnych operacji, ale także długoterminowy wzrost i adaptację do przyszłych wyzwań rynkowych.

 

Wskazane działania są zgodne z priorytetami i celami Działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, które skupiają się na innowacji, zrównoważonym rozwoju, konkurencyjności, a także na poprawie zdolności produkcyjnych i technologicznych MŚP.

 

Wartość Projektu: 1 876 734,00 PLN


Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 079 685,00 PLN


#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

 

 

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.